ملک های اجاره مسکونی

فیلتر
مرتب سازی توسط

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 120 متری قریشی شمالی نو ساز فول امکانات

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

آپاارتمان 130 متری کلید نخورده فول امکانات

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 125 متری کلید نخورده فول امکانات

شیراز شرقی

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 180 متری خیابان دهکده فول امکانات

خیابان دهکده

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

۱۰۶متر اجاره شهرک ناز

شهرک ناز خیابان موتور خانه

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 106 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 106 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 120متری بلوار بیات غربی

بلوار بیات غربی

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

اپارتمان 80 متری کانال غربی

کانال غربی

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 160 متری کانال غربی فول امکانات

کانال غربی

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 130متری بلوار بیات غربی

بلوار بیات غربی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

ویلایی 120 متری بلوار امام رضا (فضای سبز)

بلوار امام رضا(فضای سبز)

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 120 متری قریشی شمالی

قریشی شمالی

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان55متری شیراز شرقی

شیراز شرقی

45,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

45,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 63متری پاکسان غربی

پاکسان غربی

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 65متری قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 85متری قریشی شمالی

قریشی شمالی خیام

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

4 هفته
4 هفته

اپارتمان85متری آذرغربی

اذر غربی

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

78متر قریشی جنوبی خیابان 7دستگاه

قریشی جنوبی خیابان 7دستگاه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

80متر خیابان پاکسان شرقی

پاکسان شرقی جنب پمپ گاز

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 4 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 4 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

80متر بلوار تندرستی

بلوار تندرستی خ ایثارگران

45,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

45,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

78متراجاره مسکونی

فردیس قریشی جنوبی 7دستگاه

40 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

40 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

65متراجاره مسکونی

فردیس قریشی شمالی

25,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

25,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

75متراجاره مسکونی

فردیس شهرک ناز.بلوارسروناز

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

135متراجاره مسکونی

فردیس فلکه 5سردخانه

140 تومان
2 اتاق خواب 135 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

140 تومان
2 اتاق خواب 135 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

90متراجاره مسکونی

فردیس.22شرقی

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

61متر اجاره مسکونی

فردیس.قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 61 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 61 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

90متر فردیس 22شرقی

فردیس 22شرقی

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

75متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

2,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

70متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید دباغیان مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

93متر شهرک شقایق

میدان سپاه شهرک شقایق

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 93 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 93 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

130متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

130متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر خیابان حافظ غربی

حافظ غربی

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

63متر طبقه دوم

فلکه پنجم خیابان آذر غربی

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

64متر فردیس فلکه دوم

فردیس فلکه دوم

30,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر طبقه اول

جاده ملارد سردخانه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

92متر فردیس خیام غربی

فردیس خیام غربی کوچه گل نرگس

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر فردیس خ امام حسن

فردیس خیابان امام حسن

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

160متر لاکچری سرحدی

فردیس خیابان سرحدی

100,000,000 تومان
160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

120متر فلکه پنجم

فردیس فلکه پنجم

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۸۲متر قریشی شمالی

فردیس قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

65متر بلوار بیات مجتمع سهند

فردیس بلوار بیات

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر فلکه سوم

فردیس فلکه سوم

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

75متر سه راه حافظیه

سه راه حافظیه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

110متر فردیس روبرو کلانتری

فردیس روبرو کلانتری

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

120متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

85,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

85,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

75متر جاده ملارد پل ارتش

پل ارتش

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

160متر میدان سرحدی لاکچری

فردیس سرحدی

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

60 متر جاده ملارد پل ارتش

جاده ملارد گلستان 10

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

85متر فردیس سه راه حافظیه

سه راه حافظیه

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

89متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

65متر فردیس

فردیس خیابان 13

37,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

37,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

49,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

49,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر جاده ملارد

جاده ملارد گلستان 10

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

55متر فردیس

فردیس خیابان 21 غربی

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

112 متر قریشی جنوبی رهن

فردیس قریشی جنوبی

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

84رهن اجاره پاکسان شرقی

فردیس پاکسان شرقی

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

75متر رهن اجاره پل ارتش

پل ارتش

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

76متر فلکه 5 خیابان پرسی گاز

فلکه 5 خیابان پرسی گاز

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 74 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 74 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

100متر بلوار امام خمینی

بلوار امام خمینی لاله شرقی اول

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

73 متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی گلستان4

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر روبروی پارک تندرستی

بلوار امام خمینی روبرو پارک تندرستی

34,999,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

34,999,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر فردیس فلکه 5 اذر غربی

فردیس فلکه 5 خیابان اذر غربی

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

112متر بلوار بیات روبرو مخابرات

بلوار بیات روبرو مخابرات

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

160متر لاکچری فلکه 5

فلکه 5 خیابان نهضت

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فلکه 5 کوچه درمانگاه رسالت

فلکه 5 روبرو درمانگاه رسالت

20,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

20,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

130متر رهن واجاره ظفر شرقی

فردیس ظفر شرقی

60,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فردیس فلکه دوم 112 متر

فردیس فلکه دوم

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

105متر سرحدی

خیابان سرحدی بوستان6

70 تومان
3 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

70 تومان
3 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

محدوده دهکده 170متر لاکچری کلید نخورده

فردیس دهکده

300 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

300 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

160متر خیابان سرحدی

فردیس خیابان سرحدی

180 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

180 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

ویلایی 250متر فلکه 5

فردیس فلکه5

150 تومان
5 اتاق خواب 250 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

150 تومان
5 اتاق خواب 250 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

150متر فلکه5خیابان پاکسان شرقی

فردیس فلکه 5 پاکسان شرقی

135 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

135 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فردیس 127متر نوساز بین فلکه دوم و سوم

فردیس بین فلکه دوم و سوم کوچه محبان حسین

160 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

160 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

اجاره واحد 144متری فردیس فلکه5

فلکه 5 آذر غربی

130 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

130 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اجاره واحد115متری قریشی

فردیس قریشی جنوبی خیابان ظفر شرقی

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 115 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 115 متر مربع

95 متر رهن کامل

فردیس بلوار کنگرانی

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع
80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

120متری رهن و اجاره

فردیس پاکسان غربی

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

130متری رهن و اجاره

فردیس ظفرشرقی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

110متر رهن واجاره

فردیس بلوارکنگرانی

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

160متری رهن کامل

فردیس خیابان آتی ساز

140,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

140,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

120متری رهن و اجاره

فردیس گلستان هشتم

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

150متری رهن و اجاره

فردیس تندرستی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

130متری رهن کامل

فردیس قریشی جنوبی

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

82متری رهن کامل

فردیس خیابان دهکده

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

واحدهای 140متری رهن و اجاره

فردیس خیام غربی

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

98متری رهن و اجاره

شیراز غربی

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

4 ماه
4 ماه

68متر رهن کامل

خیابان دهکده درب دهکده مجتمع یاس2

75,000,000 تومان
1 اتاق خواب 68 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
1 اتاق خواب 68 متر مربع

۱۹۰متر رهن واجاره

بلوارامام خمینی،خیابان ایثارگران،بعداز میوه فروشی،کوچه دوم بن بست

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 190 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 190 متر مربع

85 متر آپارتمان در فلکه پنجم فردیس

فلکه پنجم

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع
60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

۱۵۰مترشیک وزیبا

محدوده پیچ دهکده خیابان وحدت

190,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

190,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

110متر رهن واجاره

فلکه سوم خیابان 28شرقی

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

5 ماه
5 ماه

145متر ویلایی

کانال غربی سه راه قریشی

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 145 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 145 متر مربع

55متری اجاره

بلواربیات شرقی/گلستان نهم شرقی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 اتاق خواب 55 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 اتاق خواب 55 متر مربع

۱۲۰متر

خیابان داوری مجتمع ماهان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن