ملک های اجاره اداری و تجاری

فیلتر
مرتب سازی توسط

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

علی سادات مسکن تخت جمشید

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 10 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

۲۰۰متر زیر زمین تجاری

فردیس بلوار بیات جنب دارو خانه بهرام

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

4 هفته
4 هفته

اجاره زیر زمین بر بلوار بیات 200 متر

فلکه 5 فردیس بر بلوار بیات غربی

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

۶۰مترمغازه+۲۰متربالکن اجاره

فردیس فلکه اول پنجم غربی

60,000,000 تومان
60 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
60 متر مربع

۴۰مترمغازه اجاره

مارلیک نرسیده ب میدان سپاه

8,000,000 تومان
40 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

8,000,000 تومان
40 متر مربع

۱۰۰مترمغازه اجاره

فردیس قریشی شمالی

20,000,000 تومان
100 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

20,000,000 تومان
100 متر مربع

۳۰مترمغازه اجاره

فردیس کانال شرقی ب طرف جاده ملارد

20,000,000 تومان
30 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

20,000,000 تومان
30 متر مربع

۲۸مترمغازه اجاره+۸متربالکن

فردیس خیابان اهری

14,000,000 تومان
28 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

14,000,000 تومان
28 متر مربع

۶۰مترمغازه اجاره

فردیس قریشی جنوبی

8,000,000 تومان
60 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

8,000,000 تومان
60 متر مربع

۳۰مترمغازه اجاره

فردیس.بلوارطالقانی جاده ملارد

5,000,000 تومان
30 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

5,000,000 تومان
30 متر مربع

۳۵مترمغازه رهن واجاره

فردیس سه راه حافظیه

30,000,000 تومان
35 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

30,000,000 تومان
35 متر مربع

۶۵مترمغازه اجاره

فردیس خیابان پرسی گاز

20,000,000 تومان
65 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

20,000,000 تومان
65 متر مربع

مغازه ۵۰متری همراهه یک سوعیت رهن واجاره

فردیس مارلیک جاده ملاردخ امام خمینی

40 تومان
55 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

40 تومان
55 متر مربع

زیرزمین۲۰۰متری رهن واجاره

فردیس بلواراصلی مارلیک

25,000,000 تومان
200 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

25,000,000 تومان
200 متر مربع

۱۷۰مترزیرزمین رهن کامل

مارلیک انتهای دکترحسابی

80,000,000 تومان
170 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
170 متر مربع

۴۲مترمغازه+۲۱متربالکن فروشی

فردیس فلکه۵ب سمت مارلیک

630,000,000 تومان
630 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

630,000,000 تومان
630 متر مربع

۳۵مترمغازه رهن واجاره

فردیس.کانال غربی

13,000,000 تومان
35 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

13,000,000 تومان
35 متر مربع

۴۰ متر مغازه رهن کامل

فردیس بلوار کنگرانی

60,000,000 تومان
40 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

زیر زمین جهت انبار

فردیس سه راه دهگده

1,250,000 تومان
2 اتاق خواب 138 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1,250,000 تومان
2 اتاق خواب 138 متر مربع

رهن و اجاره مغازه 100 متزی

فردیس بلوار کنگرانی

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع
20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن