حمید دباغیان

فردیس فلکه 5 بلوار کنگرانی املاک سبحان

درباره نماینده

48 املاک توسط حمید دباغیان

فیلتر
مرتب سازی توسط

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

78متر قریشی جنوبی خیابان 7دستگاه

قریشی جنوبی خیابان 7دستگاه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

80متر خیابان پاکسان شرقی

پاکسان شرقی جنب پمپ گاز

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 4 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 4 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

80متر بلوار تندرستی

بلوار تندرستی خ ایثارگران

45,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

45,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

90متر فردیس 22شرقی

فردیس 22شرقی

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

75متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

2,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

70متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید دباغیان مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

93متر شهرک شقایق

میدان سپاه شهرک شقایق

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 93 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 93 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

130متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

130متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر خیابان حافظ غربی

حافظ غربی

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

63متر طبقه دوم

فلکه پنجم خیابان آذر غربی

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

64متر فردیس فلکه دوم

فردیس فلکه دوم

30,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر طبقه اول

جاده ملارد سردخانه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

92متر فردیس خیام غربی

فردیس خیام غربی کوچه گل نرگس

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر فردیس خ امام حسن

فردیس خیابان امام حسن

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

120متر فلکه پنجم

فردیس فلکه پنجم

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۸۲متر قریشی شمالی

فردیس قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

65متر بلوار بیات مجتمع سهند

فردیس بلوار بیات

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر فلکه سوم

فردیس فلکه سوم

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

151متر لاکچری کلید نخورده

فردیس فلکه پنجم بلوار کنگرانی

1,010,000,000 تومان
3 اتاق خواب 151 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1,010,000,000 تومان
3 اتاق خواب 151 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

75متر سه راه حافظیه

سه راه حافظیه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

110متر فردیس روبرو کلانتری

فردیس روبرو کلانتری

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

120متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

85,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

85,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

75متر جاده ملارد پل ارتش

پل ارتش

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

160متر میدان سرحدی لاکچری

فردیس سرحدی

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

60 متر جاده ملارد پل ارتش

جاده ملارد گلستان 10

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

85متر فردیس سه راه حافظیه

سه راه حافظیه

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

89متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

65متر فردیس

فردیس خیابان 13

37,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

37,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

49,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

49,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر جاده ملارد

جاده ملارد گلستان 10

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

55متر فردیس

فردیس خیابان 21 غربی

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

76متر فلکه 5 خیابان پرسی گاز

فلکه 5 خیابان پرسی گاز

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 74 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 74 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

100متر بلوار امام خمینی

بلوار امام خمینی لاله شرقی اول

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

73 متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی گلستان4

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر روبروی پارک تندرستی

بلوار امام خمینی روبرو پارک تندرستی

34,999,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

34,999,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر فردیس فلکه 5 اذر غربی

فردیس فلکه 5 خیابان اذر غربی

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

112متر بلوار بیات روبرو مخابرات

بلوار بیات روبرو مخابرات

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

160متر لاکچری فلکه 5

فلکه 5 خیابان نهضت

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فلکه 5 کوچه درمانگاه رسالت

فلکه 5 روبرو درمانگاه رسالت

20,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

20,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فردیس فلکه دوم 112 متر

فردیس فلکه دوم

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

105متر سرحدی

خیابان سرحدی بوستان6

70 تومان
3 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

70 تومان
3 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

محدوده دهکده 170متر لاکچری کلید نخورده

فردیس دهکده

300 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

300 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

160متر خیابان سرحدی

فردیس خیابان سرحدی

180 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

180 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

ویلایی 250متر فلکه 5

فردیس فلکه5

150 تومان
5 اتاق خواب 250 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

150 تومان
5 اتاق خواب 250 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

150متر فلکه5خیابان پاکسان شرقی

فردیس فلکه 5 پاکسان شرقی

135 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

135 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فردیس 127متر نوساز بین فلکه دوم و سوم

فردیس بین فلکه دوم و سوم کوچه محبان حسین

160 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

160 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

اجاره واحد 144متری فردیس فلکه5

فلکه 5 آذر غربی

130 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

130 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن