رضا اسکندری

بلوار بیات غربی جنب دارو خانه بهرام

درباره نماینده

48 املاک توسط رضا اسکندری

فیلتر
مرتب سازی توسط

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

160 متر زیرز زمین

قریشی جنوبی خ آتی ساز

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

120 متر ویلایی

فردیس شاخه اصلی فلکه اول

780,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

780,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

80 متری نوساز

فردیس خیابان امام حسن

504,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

504,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 67 متری با 80 میلون وام

سه راه دهکده بالاتر از خ داوری برج ونوس

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپار تمان 94 متری سند دار

شهرک ناز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس خ سرد خانه

225,000,000 تومان
1 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

225,000,000 تومان
1 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 69 متری سند دار

فردیس خ شیراز غربی

276,000,000 تومان
2 اتاق خواب 69 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

276,000,000 تومان
2 اتاق خواب 69 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 90 متری سند دار قابل معاوضه

فردیس قریشی جنوبی 24 متری بوستان

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 72 متری وکالتی

بلوار بیات مجتمع لادن

223,000,000 تومان
1 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

223,000,000 تومان
1 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 109متری با 120 میلیون وام

فردیس خ آذر غربی

632,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

632,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 81 متری

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب 81 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب 81 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

97 متر آپارتمان با وام یکصد میلیونی

فردیس قریشی جنوبی 24 متری بوستان

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 84 متری با صد میلیون وام

قریشی شمالی

340,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

340,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 80 متری وکالتی

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 92 متری سنددار با وام 30 میلیونی

شهرک سپاه

460,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

460,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 95 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

490,000,000 تومان
95 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

490,000,000 تومان
95 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 100 متری با 30 میلیون وام

فردیس بلوار کنگرانی خ شیراز

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

78 متری سند دار24 متری غربی

فلکه 5 24 متری غربی

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمن 103 متری قولنامه ای

فردیس شهرک شقایق

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 55 متری وکالتی

فردیس خ آتی ساز

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 97 متری با 60 میلیون وام

فردیس شهرک سپاه

358,000,000 تومان
1 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

358,000,000 تومان
1 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 90 متری طبقه اول

فردیس بلوار کنگرانی

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 62 متری وام دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان ظفر

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 60 متری سند دار

ابتدای شهرک ناز

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 66 متری

فردیس سه راه دهکده

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 57 متری وام دار

فردیس خ شیراز

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس خ شهید داوری

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 90 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 73 متری سند دار

فردیس ابتدای قریشی جنوبی

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان135 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی خ پاکسان شرقی

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 86 متری تک برگ سند

فردیس کانال غربی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 85/5 متری فول امکانات

فردیس قریشی جنوبی خ بوستان

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

45 متر زیر زمین وکالتی

خیابان فضا ی سبز

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 90 متری سند دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان هفت دستگاه

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 148 متری وکالتی

ابتدای منظریه جاده ملارد

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان نوساز 90و 110 متری نوساز

قریشی جنوبی

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 133 متری نو ساز فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 87متری سند دار

فردیس بلوار کنگرانی خ هفتم شرقی

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 111 متری فول امکانات

قریشی جنوبی خ رسول اکرم

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 98 متری با 120 میلیون وام

قریشی جنوبی هفت دستگاه

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 64 متری سند دار

فلکه 5 خیابان رجایی غربی

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

102 متری نوساز فول امکانات

کانال غربی خ تابان

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 75 متری

قریشی جنوبی خ آتی ساز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 72 متری شاخه اصلی

خیابان اصلی کوچه پنجاهم

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 127 متری فول امکانات

قریشی جنوبی

596,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

596,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 84 متری وکالتی

فردیس قریشی شمالی

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 75متری سند دار

بلوار کنگرانی خ دوم شرقی

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

4 ماه
4 ماه

105 متر ی بسیار لوکس فروشی

خیابان فضا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن